2

سپتوپلاستی (اصلاح انحراف تیغه بینی)

شکستگی استخوانهای بینی

تومورهای بینی و سینوسها

پولیپ بینی و سینوسها (بروش اندوسکوپیک)

سینوزیت (بروش اندوسکوپیک)