2

غدد بزاقی (بیماریها و تومورها)

تومورهای دهان و حلق

توده و تومورهای گردن

لوزه و لوزه سوم

شکستگی استخوان های صورت و فک

تیروئید و گواتر

خرخر کردن