2

تمپانو پلاستی (ترمیم شنوایی با پیوند پرده/ استخوانچه)

ماستوئیدکتومی (حذف عفونت گوش)

استاپدکتومی (آزاد کردن چسبندگی استخوانچه ای)

فلج عصب فاسیال (صورتی)

سرگیجه

باز سازی و باز کردن مجرای گوش خارجی