2

پولیپ و نودول حنجره

تومورهای حنجره

فلج طناب صوتی

تنگی حنجره

اصلاح کلفتی و نازکی صدا

اسپیراسیون (ورود غذا به ریه) مزمن